Esteu aquí: Inici Normes de funcionament
Accions del document

Normes de funcionament

TÍTOL I. Disposicions generals

* Article 1r.  La Sindicatura de Greuges de la Paeria és la institució que, dins de l’àmbit local, té la missió de defensar els drets reconeguts a favor dels ciutadans per la legislació de règim local. Amb aquest efecte, pot supervisar l’activitat de l’Administració municipal, de les autoritats i del personal que en depenen o afectes a un servei públic.

El síndic/a de Greuges de la Paeria compleix les seves funcions amb independència i objectivitat, investiga i resolt els expedients iniciats d’ofici i les queixes formulades a petició de part.

*Article 2n. L’Ajuntament elegeix la persona que ha d’exercir el càrrec de síndic/a de greuges de la Paeria per un període de cinc anys, d’acord amb el procediment que s’estableix a l’article 5è. El mandat del/la síndic/a només es podrà renovar per un altre segon període de cinc anys, essent doncs, el límit total de mandat el de deu anys”.

El càrrec té caràcter gratuït, sense perjudici de les indemnitzacions que li corresponguin per les despeses ocasionades per exercir-lo.

El síndic/a de Greuges de la Paeria es relaciona amb l’Ajuntament a través de la Comissió de Govern i s’hi pot adreçar en qualsevol moment. Aquesta Comissió ha de conèixer les queixes i peticions que s’adrecin a la Sindicatura sobre la  defensa dels drets que la legislació de règim local reconeix als ciutadans i li pot demanar que comparegui davant d’ella per informar dels assumptes de la seva competència.

Anualment, ha d’informar al Ple de l’Ajuntament de la seva actuació.

*Article 3r.  L’Administració municipal i, en general, tots els poders públics dependents de la corporació municipal, estan obligats a auxiliar, amb caràcter preferent i urgent, la Sindicatura de Greuges de la Paeria en les seves investigacions.

*Article 4t.  La Sindicatura de Greuges de la Paeria pot establir convenis amb la Sindicatura de Greuges de Catalunya, segons preveu l’article 35 de l’Estatut d’autonomia i amb el “Defensor/a del Pueblo”, segons preveu  l’article 54 de la Constitució espanyola, i mai han d’envair les competències que els atribueix la legislació vigent. Aquests convenis n’hauran de fixar la  durada, l’àmbit de les administracions que comprenguin, els supòsits d’actuació de la Sindicatura de Greuges de la Paeria, les facultats que pot exercir i les comunicacions que entre elles tindran.

TÍTOL II. Forma d’elecció i  de cessament i condicions
del càrrec de síndic/a de Greuges de la Paeria

*Article 5è. Quan s’hagi d’elegir el síndic/a de Greuges de la Paeria, d’acord amb allò que s’estableix en aquest títol, la Comissió de Govern ha de proposar al Ple les candidatures per al càrrec.
Un cop s’hagi fet la proposta, el Ple, en la primera sessió ordinària, ha d’elegir el síndic/a de Greuges de la Paeria.

*Article 6è.  L’alcalde acredita amb la seva firma el nomenament del síndic/a de Greuges municipal, que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, i pren possessió del seu càrrec davant del Ple de l’Ajuntament.

*Article 7è.  Per ser síndic/a de Greuges de la Paeria s’han de reunir les condicions següents:

 1. Tenir la condició política de lleidatà/ana, acreditada per figurar en el Padró d’habitants del municipi de Lleida i per la residència efectiva en aquest municipi.
 2. Ser major d’edat i estar en ple ús dels drets civils i polítics.

*Article 8è.  La condició de síndic/a de Greuges de la Paeria és incompatible amb:

 1. Qualsevol mandat representatiu de naturalesa pública.
 2. El compliment de funcions directives i l’afiliació en partits polítics, en sindicats de treballadors i en Associacions empresarials.
 3. La condició de membre del Consell Consultiu de la Generalitat o del Tribunal Constitucional.
 4. Qualsevol càrrec polític de l’Estat, de les Comunitats Autònomes o de les Entitats Locals.
 5. Qualsevol funció administrativa al servei de l’Ajuntament de Lleida o de qualsevol dels seus organismes autònoms o ens dependents.
 6. L’exercici de les carreres judicial, fiscal o militar.
 7. Qualsevol activitat professional, mercantil i laboral que comporti relació amb l’Ajuntament.

Quan concorri una causa d’incompatibilitat en la persona que hagi estat escollida síndic/a de Greuges de la Paeria, abans de prendre possessió de la Sindicatura, ha de cessar en el seu càrrec o l’activitat que no són compatibles o bé sol·licitar l’excedència en la funció. Si no ho fa en els vuit dies següents a l’elecció, s’entendrà que no accepta el nomenament. La mateixa norma s’ha d’aplicar en el cas d’una incompatibilitat sobrevinguda.

*Article 9è.   El síndic/a de Greuges de la Paeria no s’ha de subjectar a cap mandat imperatiu. No ha de rebre instruccions de cap autoritat i ha de complir les seves funcions amb autonomia i segons el seu criteri.

*Article 10è.  El síndic/a de Greuges de la Paeria ha de cessar per alguna de les causes següents:

 1. Per renúncia.
 2. Per haver transcorregut el termini per al qual va ser escollit/ida.
 3. Per mort.
 4. Per pèrdua de la condició de lleidatà/ana.
 5. Per incapacitat o per inhabilitació per exercir els drets polítics, declarada per decisió judicial ferma.
 6. Per condemna a causa de delicte dolós per sentència judicial ferma.
 7. Per negligència notòria en el compliment de les obligacions i dels deures del càrrec.

En aquest darrer cas el cessament s’ha de decidir pel Ple de la corporació, després de l’informe de la Comissió de Govern i un debat específic.

El síndic/a de Greuges de la Paeria té el dret d’assistir al debat i fer ús de la paraula abans de la votació. En els casos restants, és l’alcalde qui ha de decidir-ne el cessament i fer-ho saber al Ple de l’Ajuntament.

Quan s’hagi fet el cessament, s’ha d’iniciar el procediment per elegir el nou síndic/a de Greuges de la Paeria, i s’haurà de fer d’acord amb el que estableix l’article 5è.

En el supòsit 2. el síndic/a de Greuges de la Paeria ha de continuar exercint  les serves funcions fins que no s’hagi nomenat la persona que l’ha de substituir.

TÍTOL III. Del procediment i de l’actuació de la
Sindicatura de Greuges de la Paeria

*Article 11è.  D’acord amb el que disposa l’article 1r, es poden adreçar al síndic/a de Greuges de la Paeria, per sol·licitar que actuï amb relació a la queixa que formulen, les persones físiques o jurídiques que invoquin un interès legítim sobre  l’objecte de la queixa, sense cap tipus de restricció.

*Article 12è. Les queixes les ha de presentar l’interessat, en un escrit raonat i amb els documents que puguin servir per aclarir el cas.
Totes les actuacions del síndic/a de Greuges de la Paeria són gratuïtes per a la persona interessada i no cal l’assistència d’advocat ni de procurador.

*Article 13è. Entre la producció del fet que és objecte de la queixa i la seva formulació al síndic/a de Greuges de la Paeria no pot transcórrer més d’un any. L’inici de les actuacions, quan es produeixi d’ofici, no està sotmès a cap termini preclusiu.

*Article 14è. El síndic/a de Greuges de la Paeria, mitjançant l’Oficina de Reclamacions, registra totes les queixes que li formulin, i en fa l’acusament de recepció tant de les que ha de tramitar com de les que ha de rebutjar. En aquest darrer cas, ha de comunicar-ho a l’interessat mitjançant un escrit motivat.

El síndic/a de Greuges de la Paeria no pot investigar les queixes l’objecte de les quals és pendent d’una resolució judicial, i ha de suspendre la seva actuació si, després d’iniciar-la, una persona interessada interposa demanda o recurs davant els tribunals.

El síndic/a de Greuges de la Paeria ha de vetllar perquè l’Administració municipal resolgui dins del termini i en la forma escaient les peticions i els recursos que li hagin formulat o presentat.

El síndic/a de Greuges de la Paeria ha de rebutjar les queixes anònimes, les queixes amb mala fe, amb manca de fonament o inexistència de pretensió i les que la seva tramitació causés perjudici al legítim dret de terceres persones.

*Article 15è. Les decisions i resolucions del síndic/a de Greuges de la Paeria  han d’adoptar la forma de recomanació, i no són objecte de recurs de cap tipus. Les queixes que  li formulin no afecten gens els terminis previstos per a l’exercici de les actuacions que siguin procedents per via administrativa o jurisdiccional.

*Article 16è.  Una vegada admesa la queixa per tramitar-la o s’hagi iniciat l’expedient, el síndic/a de Greuges de la Paeria ha d’adoptar les mesures d’investigació que consideri oportunes per aclarir els fets que són objecte de la queixa. Se’n pot donar compte al departament, organisme, entitat o dependència administrativa d’aquest Ajuntament que hi estiguin afectats perquè en el termini de quinze dies, que es podrà ampliar d’acord amb les circumstàncies que concorrin en el cas, el seu superior li trameti un informe escrit sobre la matèria.

*Article 17è.  Si la queixa a investigar en l’expedient iniciat d’ofici afecta la conducta de persones al servei de l’Administració municipal, el síndic/a de Greuges de la Paeria ho ha de comunicar al superior jeràrquic de la persona afectada i, si escau, al cap de personal de qui depengui.

Al mateix temps, requerir l’afectat perquè en el termini que li fixi i mai no pot ser inferior a deu dies, respongui per escrit sobre els fets o les circumstàncies que són objecte de la queixa o de l’expedient, i perquè aporti els documents, els testimonis i les proves complementàries que consideri més adequades.

Sense perjudici de la documentació a què fa referència l’apartat anterior, el síndic/a de Greuges de la Paeria pot requerir la persona afectada perquè comparegui a informar.

*Article 18è.  El superior jeràrquic o l’autoritat municipal que prohibeix les persones que tenen al seu servei respondre a les requisitòries del síndic/a de Greuges de la Paeria, ha de manifestar-ho a la persona afectada i al síndic/a de Greuges de la Paeria, en un escrit motivat.

*Article 19è. Les autoritats municipals, els funcionaris i, en general, tot el personal adscrit a un servei públic municipal, han de facilitar al síndic/a de Greuges de la Paeria l’assistència i l’entrada a totes les dependències, centres, organismes i entitats que en depenen, i també les dades, expedients i  tota la documentació necessària per portar adequadament les actuacions investigadores.

*Article 20è.  Les actuacions que s’hagin de fer en el transcurs d’una investigació s’hauran de fer amb la reserva i la discreció més absolutes, sense perjudici d’incloure’n el  contingut en els informes de l’Ajuntament, si el síndic/a de Greuges de la Paeria creu que s’ha de fer.

*Article 21è.  El síndic/a de Greuges de la Paeria ha de fer públic el nom de les persones i els departaments, organismes o entitats dependents de l’Ajuntament que obstaculitzin l’exercici de les seves funcions . També ha de destacar aquesta actuació a l’informe anual de l’Ajuntament o l’ha de comunicar a la Comissió de Govern.

*Article 22è.  L’autoritat municipal i el personal al servei de l’Administració municipal que impedeixin  l’actuació del síndic/a de Greuges de la Paeria negant-se a facilitar informes, documents i expedients que els sol·licitin, poden incórrer en la consegüent responsabilitat administrativa, d’acord amb la legislació vigent. En aquest cas,  el síndic/a de Greuges de la Paeria ha de traslladar els antecedents a l’Alcaldia perquè disposi l’inici de l’expedient corresponent, si ho considera procedent.

*Article 23è . Si en el transcurs de les investigacions s’observen indicis segons els quals s’han comès infraccions disciplinàries o s’han produït conductes o fets presumiblement delictius, el síndic/a de Greuges de la Paeria ho ha de comunicar immediatament per escrit a l’Alcaldia o al Ministeri Fiscal, respectivament.

*Article 24è . En l’exercici de les funcions d’investigació i resolució d’una queixa o expedient, el síndic/a de Greuges de la Paeria pot formular a les autoritats municipals i al personal al servei de l’Administració municipal o que en depengui els advertiments, les recomanacions, els suggeriments i els recordatoris relatius als seus deures legals. Mai no pot modificar o anul·lar actes o resolucions administratives.

*Article 25è. El síndic/a de Greuges de la Paeria pot proposar al departament, organisme o entitat municipal afectats, dins de la legislació vigent, fórmules de conciliació o d’acord que facilitin una resolució positiva i ràpida de les queixes.

Si en la investigació d’una queixa o d’un expedient creu que l’aplicació de les disposicions normatives municipals condueix a un resultat injust o perjudicial, podrà recomanar o suggerir al departament o entitats municipals competents les mesures o els criteris que consideri adequats per remeiar-lo i les modificacions que cregui oportunes introduir en els textos normatius municipals.

*Article 26è . El síndic/a de Greuges de la Paeria ha d’informar del resultat de les investigacions, fins i tot si s’han d’arxivar les seves actuacions,  l’autor de la queixa, la persona del servei de l’Administració pública afectada o que en depengui i  l’autoritat del departament, organisme o entitat municipal sobre el qual s’hagi formulat la queixa o iniciat l’expedient d’ofici.

TÍTOL IV. De  les relacions amb l’Ajuntament

*Article 27è . Anualment, en el transcurs del primer semestre, el síndic/a de greuges de la Paeria ha de presentar a l’Ajuntament un informe de les seves actuacions. En aquest informe hi ha d’haver:

 1. El nombre i el tipus de queixes formulades i els expedients iniciats d’ofici.
 2. Les queixes rebutjades, les que s’estan tramitant i també les causes que les originaren.

No han de constar a l’informe les dades personals que permetin la identificació pública dels interessats en el procés d’investigació. No obstant això, quan es consideri necessari, s’hi pot incloure el nom d’aquells a qui es refereix l’article 21è.

Pot presentar, també, informes extraordinaris quan així ho demani la urgència o la importància dels fets que motivin la seva intervenció.

*Article 28è . El síndic/a de Greuges de la Paeria ha d’exposar oralment un resum de l’informe de les actuacions en una sessió específica del Ple de l’Ajuntament, al final del qual els grups podran intervenir per determinar la seva posició.

*Article 29è.  Per acomplir les seves funcions, el síndic/a de Greuges de la Paeria disposa d’una oficina, l’organització i el funcionament de la qual coordina i dirigeix. Per aquesta finalitat pot dictar les instruccions corresponents.

Aquesta oficina ha de disposar dels mitjans personals i materials necessaris, d’acord amb les partides pressupostàries que s’incloguin en el pressupost de l’Ajuntament.

Correspon al síndic/a de Greuges de la Paeria elaborar el projecte de previsió de despeses, perquè l’Ajuntament dugui a terme la necessària dotació pressupostària. 

MODIFICACIÓ DE LES NORMES DE FUNCIONAMENT DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE GREUGES DE LLEIDA

TÍTOL V. Dels òrgans de col·laboració amb la Sindicatura

*Article 30è. En execució del Pacte Social per a la Ciutadania es crea la figura del Defensor/a per a les persones jubilades, que tindrà la consideració d’adjunt al/la  síndic/a.

Serà designat/da per l’Il·lm. Sr. alcalde, a proposta del Consell Municipal per a la gent gran.

Actuarà seguint les instruccions del/la síndic/a i treballarà especialment en matèries relatives a la qualitat de vida de la gent gran. 

*Article 31è. Es constituirà la Comissió de Salvaguarda de la Carta de la Ciutadania de Lleida, que serà un òrgan assessor de la Sindicatura de Greuges de la Paeria en les matèries relacionades amb la Carta.

Anualment, la Comissió traslladarà a la Sindicatura de Greuges tots els expedients oberts durant l’any  i tots  els informes emesos, juntament amb els suggeriments, les consideracions i les propostes que  consideri oportunes.

Als efectes de donar compliment a allò previst en el paràgraf anterior, el/la  síndic/a convocarà una reunió específica de la Comissió, durant el primer quadrimestre de l’any.

El/la síndic/a podrà consultat  o demanar informes a la Comissió de Salvaguarda, sempre que ho consideri escaient.  

Accions del document
Envia'ns la teva queixa Oficina del Síndic 973700356